امر به معروف و نهی از منکر ریشه گناه را در جامعه می خشکاند