تشریح برنامه‌های بانک ملی برای سال 94/ نقش بانک ملی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و عمرانی استان‌ها