آمریکا:بیشتر موفقیت‌های ایران دردوره تحریم به دست آمد