نقد پزشکان بهتر بود یا تخریب فرهنگ اسلامی ایرانی؟؟؟