از زیر میزی ۱۰ هزار میلیاردی از حلقوم بیمار تا شرایط وام خودرو