قراردادم امسال با پرسپولیس تمام می‌شود و احتمالا فصل بعد در ایران نباشم