پیکر دو شهید گمنام به بخش اصلاندوز از توابع پارس آباد انتقال یافت