جلسه نقد، تحلیل و تبیین نظام علم و فناوری در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود