حق‌وردی داور دربی 80 شد، فغانی فینال لیگ را سوت می‌زند