محمد بنا به چه کسی طعنه زد؟/ روزگار این است؛ سر شیران را در دهان کفتار دیدن!