همايش تدبير در توسعه چهارمحال و بختياری در شهركرد گشايش يافت