غفلت از خدا و امام قلب انسان رامی میراند/ قطع رشته ولایت باکوتاهی