هنر تئاتر همواره مظلوم بوده است/ راه اندازی مجتمع های تئاتر