پرسپولیسی ها مدام کری 6تا دربی را می خوانند اما در مجموع اندازه استقلال گل زدند!