صدور دفترچه بیمه همگانی سلامت برای بیش از 93 هزار متقاضی در زنجان