بیانیه جمعی از سازمان های غیردولتی به مناسبت روز جهانی خانواده