تورج حق وردی داور دربی شد/فغانی تراکتور -نفت تهران را سوت می زند