دیدار مقامات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پیش از نشست کمپ دیوید