آمانو بجای اظهارات واهی سری به زراد خانه هسته‌ای آمریکا بزند