دعوت ازهاشمی ارتباطی با ماجرای حکم انفصال از ریاست دانشگاه ندارد/ با فعالیت تشکل‌ها مخالفتی نمی‌شو