پرداختی‌ مخابرات به دولت 3.7 درصد و سود 12.2 درصد رشد کرد