مهرامی‌ها ساعت 11 پرواز کرد ند/ برگزاری دیدار امروز در گرو تصمیم جلسه فدراسیون بسکتبال