معاون وزیر بهداشت: ایران نباید از قافله استفاده بهینه از گیاهان دارویی عقب بماند