نیکوکاران ساخت چهار فضای آموزشی در ایلام را تقبل کردند