اَه اَه اَه؛ نگاهش کن... انگار از دماغ فیل افتاده!