بدرقه سپانلو با شعر و سکوت /و تو آن مسافر موعودی که پیشگویی روح کتاب‌ها بودی....