25 درصد تولیدات پروتئینی لرستان توسط عشایر صورت می‌گیرد