برج سازی‌ها در شمیرانات برابر قانون و مقررات انجام می‌شود