واگذاری بیمارستان ها به بخش خصوصی نباید هزینه درمان را افزایش دهد