محمد یاوری: بها دادن به جوانان در سپاهان و ذوب‌آهن مشهود بود