آمریکا: بیشتر موفقیت‌های ایران در دوره تحریم به دست آمد