کاهش آب مخازن زیرزمینی ایران؛ سالی پنج میلیارد مترمکعب