من در چهار داربی دروازه استقلال را باز کردم و عدد «4» را من باید نشان بدهم نه دیگران