دانشجویان دانشگاه ارومیه پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند