چه کسی گفته ما از دستاوردهای هسته‌ای دفاع نکرده‌ایم؟