فعالیت‌های عمرانی پردیس زیر ذره بین نظارت قرار دارند