رونمایی از شش اثر ادبی استان فارس در نمایشگاه بین المللی تهران