افزون برپنج میلیون سهم در بازار بورس سیستان و بلوچستان معامله شد