کاخ نیاوران با دست پر به استقبال روز جهانی موزه می رود