معاون سیاسی وزارت کشور: تفکری که می گفت هرچه من می گویم اجرا شود مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرد /کاهش ت