خسارات بازتاب دیرهنگام حادثه مهاباد/ غفلت درباره خلأ اطلاعات