فروش کتاب در 6 روز اول نمایشگاه، بیشتر از کل نمایشگاه قبل