امیر عرب: بهترین نوع دلجویی از هواداران پیروزی در دربی است (اختصاصی استقلال جوان)