رویکرد بهزیستی توانمندسازی و خروج مددجویان از چرخه حمایتی است