مسئولین دستگاه دیپلماسی نامشروع خواندن رژیم جعلی اسرائیل را سرلوحه کار خود قرار دهند