60 درصد از متوفیان حوادث رانندگی استان سمنان درصحنه تصادف جان باختند