شاهرودی: باخت در دربی بدترین اتفاق ممکنه برای قلعه‌نویی است