حدادعادل: اقدام افرادی که طرح سه فوریتی توقف مذاکرات را پیشنهاد کردند خیرخواهانه بوده