معاون وزیر ارشاد: دنیا، ایران را با نام فارس می شناسند