سفری که برای خبرنگاران یزدی بی خطر نبود!/جلوگیری از جهانگیری برای ورود به یک هتل!